Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady schválená usnesením ZO č.986/17/Z38

 

Obec Lovčice

Zastupitelstvo obce Lovčice

Obecně závazná vyhláška obce Lovčice č. 1/2017,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 15.12.2017 usnesením č. /17/Z38 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Lovčice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
  • fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. _____________________________

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí3.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 350,- Kč a je tvořena:
  • z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
  • z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 2. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu

měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

_______________________

3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

Čl. 5

Splatnost poplatku

 (1)    Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou  stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

(2)     Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

 1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný jednorázově do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti a v následujících letech do 31.3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

(4)     Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  • děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily,
  • občané, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku 80 let a více,
  • fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na sídle ohlašovny podle § 10 odst. 4 a 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné vazbě a tuto skutečnost doloží potvrzením,
  • fyzické osoby, které se prokazatelně na území obce celý kalendářní rok nezdržují,
  • fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která není užívána.
 3. Úleva se neposkytuje.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.10
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.1

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.12.2015.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2018 z důvodu naléhavého obecného zájmu.

7  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

9  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Příloha č. 1 k Obecně  závazné vyhlášce obce Lovčice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:

Kč 336.787,- a byly rozúčtovány takto:

Náklady 336.787,- děleno 882  (805  počet osob s pobytem na území obce + 77 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 381,84 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2017

Sejmuto z úřední desky dne:       1.1.2018

 

 

 

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA LOVČICE 

 

Obec Lovčice společně se Státním fondem životního prostředí a evropským fondem soudržnosti připravila pro svoje občany projekt „Technické vybavení komunitní kompostárny Lovčice“. K naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR přispěje realizace projektu hned v několika bodech jeho závazné části:

 

 1. snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky
 2. omezování podílu odpadů ukládaných na skládky
 3. zvýšení podílu materiálově využitých komunálních odpadů.

 

V rámci projektu získala obec 90% dotaci na pořízení traktoru s čelním nakladačem v hodnotě 1 001 322,- Kč. Občané obce tímto získávají možnost ukládat bioodpad zdarma do obecní kompostárny, která se nachází poblíž areálu bývalého JZD Lovčice na zpevněné panelové ploše o rozměru 11 444 m2.

 

Kompostování je přírodní aerobní proces, při kterém dochází za přístupu vzduchu a rozkladu organických odpadů působením živých organismů na bioorganickou masu, která obsahuje živiny a humus.

 

V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladových reakcí za intenzivního rozvoje bakterií. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Kompost se může zahřát až na teplotu 60 stupňů celsia.

 

V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědavou barvu a zemitou strukturu.

 

Ve třetí fázi, obecněji je to 5-12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě

 

Kompostování – poměr C:N (uhlíku a dusíku)

 

Doporučený poměr C:N můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu na jeden díl zeleného materiálu.

 

Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu, nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru, nebo piliny.

 

 

Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Ze špatných surovin se nedá udělat dobrý kompost.

Co je vhodné ke kompostování

Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny a kůra, trus hospodářských zvířat, podestýlka domácích hospodářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, sláma.

 

Co není vhodné ke kompostování

 

Kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel zuhlí,cigaretové nedopalky, časopisy, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo, kameny

 

Postup likvidace organického odpadu v obci Lovčice

 

Občané obce Lovčice, kteří nemají své vlastní kompostoviště (kompostér, či plochu pro kompostování), mají možnost, biologicky rozložitelný materiál, který jim vnikne provozem jejich domácnosti a na zahradách, odkládat na místní komunitní kompostárnu. Stejně tak i obec Lovčice, které bude tento materiál vznikat zejména z údržby veřejné zeleně. Plocha určená ke komunitnímu kompostování je vyčleněna na ploše zpevněného hnojiště bývalého JZD, které se nachází v Prostředním poli. Komunitní kompostárna je občanům volně přístupná v kteroukoliv denní dobu, za předpokladu ukázněného chování občanů.

 

Je přísně zakázáno, pod pokutou, ukládat do prostor komunitní kompostárny jiné druhy odpadů, které by mohly kompost znehodnotit.

 

Biologicky rozložitelné odpady budou v prostoru  kompostárny shromažďovány na jedné hromadě (zakládce) lichoběžníkového průřezu, tak, aby mohla být umožněna překopávka kompostu, která zabezpečí dokonalé provzdušnění a zdárný chod procesu kompostování.

Srovnávání zakládky kompostu a její překopávku bude provádět pracovník obce, který v rámci pravidelných kontrol prostoru komunitní kompostárny, bude dohlížet na bezproblémový chod kompostárny.

 

Přínosy komunitního kompostování

 

 

Komunitní kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním vhodným pro menší obce. Komunitní kompostování umožňuje občanům využívat v blízkosti místa bydliště vlastní bioodpady, obci odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů ve velkých kompostárnách. Díky jejich důslednému třídění a kompostování se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý kompost se využívá k údržbě společných prostranství, oživuje se zeleň. Odpadá budování nákladné průmyslové kompostárny. Kompostovat lze bioodpady z domácností a zahrad. Od množství bioodpadu a zvolené technologie se odvíjí potřebná plocha ke kompostování. Kompostovat se může volně na hromadách. Nově založený kompost lze osadit rostlinami jako tykve, melouny, okurky. Pokud se dodržují obecné zásady kompostování, kompost nezapáchá a je vyzrálý za 6-9 měsíců.

Země je jedinečným skvostem stvoření, které nemá ve známém vesmíru obdoby. Je to náš domov, za jehož správu jsme odpovědni. S narůstající ztrátou duchovního ukotvení však dochází ke stavu, kdy tento nám darovaný domov přestal být harmonicky spravován a využíván, ale je bezohledně zneužíván, ba přímo drancován. Výsledky tohoto stavu zřejmě už dosahují globálního měřítka a dnes stojíme na prahu velkých změn k horšímu, a to nejen klimatických. Příčinou špatného stavu je krize, ve které člověk nejdříve produkuje odpad v duchovní sféře, což se v hmotné oblasti projevuje v nezdravé spotřebě nekvalitních, krátkodobých produktů a zákonitě tedy v nadměrné tvorbě odpadů. Země je vpravdě zázračné dílo. Umí nás všechny nejen denně nakrmit, ale s naší nepatrnou pomocí dokáže vrátit do oběhu skoro všechno, co je pro nás jen nepoužitelný odpad. Naučme se tedy znovu těmto procesům v přírodě rozumět a využívat je ve svůj prospěch jak v soukromí, tak i ve společenství měst a obcí.