Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA LOVČICE 

 

Obec Lovčice společně se Státním fondem životního prostředí a evropským fondem soudržnosti připravila pro svoje občany projekt „Technické vybavení komunitní kompostárny Lovčice“. K naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR přispěje realizace projektu hned v několika bodech jeho závazné části:

 

  1. snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky
  2. omezování podílu odpadů ukládaných na skládky
  3. zvýšení podílu materiálově využitých komunálních odpadů.

 

V rámci projektu získala obec 90% dotaci na pořízení traktoru s čelním nakladačem v hodnotě 1 001 322,- Kč. Občané obce tímto získávají možnost ukládat bioodpad zdarma do obecní kompostárny, která se nachází poblíž areálu bývalého JZD Lovčice na zpevněné panelové ploše o rozměru 11 444 m2.

 

Kompostování je přírodní aerobní proces, při kterém dochází za přístupu vzduchu a rozkladu organických odpadů působením živých organismů na bioorganickou masu, která obsahuje živiny a humus.

 

V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladových reakcí za intenzivního rozvoje bakterií. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Kompost se může zahřát až na teplotu 60 stupňů celsia.

 

V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědavou barvu a zemitou strukturu.

 

Ve třetí fázi, obecněji je to 5-12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě

 

Kompostování – poměr C:N (uhlíku a dusíku)

 

Doporučený poměr C:N můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu na jeden díl zeleného materiálu.

 

Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu, nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru, nebo piliny.

 

 

Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Ze špatných surovin se nedá udělat dobrý kompost.

Co je vhodné ke kompostování

Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny a kůra, trus hospodářských zvířat, podestýlka domácích hospodářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, sláma.

 

Co není vhodné ke kompostování

 

Kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel zuhlí,cigaretové nedopalky, časopisy, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo, kameny

 

Postup likvidace organického odpadu v obci Lovčice

 

Občané obce Lovčice, kteří nemají své vlastní kompostoviště (kompostér, či plochu pro kompostování), mají možnost, biologicky rozložitelný materiál, který jim vnikne provozem jejich domácnosti a na zahradách, odkládat na místní komunitní kompostárnu. Stejně tak i obec Lovčice, které bude tento materiál vznikat zejména z údržby veřejné zeleně. Plocha určená ke komunitnímu kompostování je vyčleněna na ploše zpevněného hnojiště bývalého JZD, které se nachází v Prostředním poli. Komunitní kompostárna je občanům volně přístupná v kteroukoliv denní dobu, za předpokladu ukázněného chování občanů.

 

Je přísně zakázáno, pod pokutou, ukládat do prostor komunitní kompostárny jiné druhy odpadů, které by mohly kompost znehodnotit.

 

Biologicky rozložitelné odpady budou v prostoru  kompostárny shromažďovány na jedné hromadě (zakládce) lichoběžníkového průřezu, tak, aby mohla být umožněna překopávka kompostu, která zabezpečí dokonalé provzdušnění a zdárný chod procesu kompostování.

Srovnávání zakládky kompostu a její překopávku bude provádět pracovník obce, který v rámci pravidelných kontrol prostoru komunitní kompostárny, bude dohlížet na bezproblémový chod kompostárny.

 

Přínosy komunitního kompostování

 

 

Komunitní kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním vhodným pro menší obce. Komunitní kompostování umožňuje občanům využívat v blízkosti místa bydliště vlastní bioodpady, obci odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů ve velkých kompostárnách. Díky jejich důslednému třídění a kompostování se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý kompost se využívá k údržbě společných prostranství, oživuje se zeleň. Odpadá budování nákladné průmyslové kompostárny. Kompostovat lze bioodpady z domácností a zahrad. Od množství bioodpadu a zvolené technologie se odvíjí potřebná plocha ke kompostování. Kompostovat se může volně na hromadách. Nově založený kompost lze osadit rostlinami jako tykve, melouny, okurky. Pokud se dodržují obecné zásady kompostování, kompost nezapáchá a je vyzrálý za 6-9 měsíců.

Země je jedinečným skvostem stvoření, které nemá ve známém vesmíru obdoby. Je to náš domov, za jehož správu jsme odpovědni. S narůstající ztrátou duchovního ukotvení však dochází ke stavu, kdy tento nám darovaný domov přestal být harmonicky spravován a využíván, ale je bezohledně zneužíván, ba přímo drancován. Výsledky tohoto stavu zřejmě už dosahují globálního měřítka a dnes stojíme na prahu velkých změn k horšímu, a to nejen klimatických. Příčinou špatného stavu je krize, ve které člověk nejdříve produkuje odpad v duchovní sféře, což se v hmotné oblasti projevuje v nezdravé spotřebě nekvalitních, krátkodobých produktů a zákonitě tedy v nadměrné tvorbě odpadů. Země je vpravdě zázračné dílo. Umí nás všechny nejen denně nakrmit, ale s naší nepatrnou pomocí dokáže vrátit do oběhu skoro všechno, co je pro nás jen nepoužitelný odpad. Naučme se tedy znovu těmto procesům v přírodě rozumět a využívat je ve svůj prospěch jak v soukromí, tak i ve společenství měst a obcí.