Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O lovčické vodě

Obecní vodovod zásobují zářezy, vybudované v údolí Lovčického potoka v letech 1946 až 1947, zachycující prameny vyvěrající ve svazích tohoto údolí. Zpracovatelem projektu jímacích zářezů a obecního vodovodu byl Ing. Oldřich Nikel, úředně oprávněný civilní inženýr vodohospodářský a kulturní pod národní správou firmy KONSTRUKTIVA n.p. Brno.

Zářezy pro jímání podzemní vody se nachází v lesním masivu severně od Lovčic, v údolí Lovčického potoka v nadmořské výšce 280 až 310 m n. m. Z geomorfologického hlediska je toto území součástí Ždánického lesa. Jedná se o členitý terén s nadmořskou výškou pohybující se od 272 m n. m. v údolí potoka v obci Lovčice po 407 m n. m. na vrcholu Červená hora severně od obce a dále k severu až po kótu U Slepice 438 m n. m. Z geologického hlediska je zvodněná vrstva jímacího území tvořena vrstvami hlinitého písku, který je uložen na vrstvě zvětralého pískovce. Z hydrologického hlediska je toto území součástí povodí Dyje. V oblasti výskytu tzv. Lovčických pramenů činí plocha povodí jímacích zářezů přibližně 2 km2. Na této ploše se vytváří v průměru 2 – 4 l/s podzemních vod. Z klimatického hlediska patří tato oblast k nejteplejším oblastem našeho státu. Pro toto území je charakteristické dlouhé, teplé, suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a podzimem, krátká, mírně teplá, velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Lovčické prameny můžeme charakterizovat jako prameny vrstevní, stálé, s mírně rozkolísanou vydatností v průběhu roku, s výskytem podružných maximálních vydatností v letních měsících. Průběh teplot vody je stálý, odpovídající vrstevním a puklinovým pramenům. Kvalita podzemních vod se mění v závislosti na poměrech v místě jímání. Můžeme říci, že se jedná o podzemní vody středně až silně mineralizované, tvrdé až velmi tvrdé s vysokým podílem vápníku. Místy se vyskytují zvýšené obsahy železa. V místech, kde v okolí probíhá zemědělské obhospodařování pozemků, můžeme počítat s antropogenním ovlivněním kvality vody, případně bakteriálním znečištěním. U nás nic takového nehrozí, ba naopak chemismus vody pramenů jímaných v horní části povodí není lidskou činností ovlivněn, tyto vody jsou chráněny existencí rozsáhlého lesního masivu.

Jímací území vzniklo vybudováním tří zářezů a jedné studny podchycujících pramenné vývěry v údolí horního toku Lovčického potoka. Práce na zachycení vývěrů byly provedeny v letech 1946 až 1947. Byly vybudovány zářezy: „Pod Vojáčkovým žlíbkem“, „Syslůvka“, „Pod Vápenkou“ a studna na prameni. V padesátých letech byl vybudován zářez „Nový“, ležící v nivě potoka mezi Vojáčkovým žlíbkem a Syslůvkou.

Dá se říct, že vybudované jímací zářezy v údolí tzv. Lovčických pramenů jsou dnes nejen technicky, ale i historicky cenné stavby.

 

 

V roce 1997 Obec Lovčice vystoupila ze společnosti VaK Hodonín, a.s. Na základě kupní smlouvy odkoupila Obec Lovčice od společnosti VaK Hodonín, a.s. systém vodovodního díla zásobujícího obec Lovčice pitnou vodou, a to v rozsahu: prameniště Lovčice, vodovodní přívod z prameniště po vodojem, vodojem a vodovodní rozvod po obci. Obec Lovčice se tak stala majitelem a provozovatelem Vodovodu Lovčice na základě Živnostenského listu a na základě povolení od krajského úřadu k provozování vodovodu (Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno). Po odborné stránce má Obec Lovčice smluvně dohodnutého odpovědného zástupce na provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, dále má uzavřeny smlouvy na provádění služeb v souvislosti s opravou vodovodu a na provádění chemického a mikrobiologického rozboru vody.

 

Lidmila Macháčková