Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Matrika, evidence obyvatel a související poplatky

MATRIKA

 1. Vedení matriční agendy
 2. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na listinác
A.       Matriční agenda
Obecní úřad Lovčice vykonává působnost na úseku matriky ve svém správním obvodu

Seznam činností:

 • přijímá oznámení o narození dítěte
 • přijímá oznámení o úmrtí
 • přijímá oznámení rozvedeného manžela o přijetí dřívějšího příjmení
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • přijímá žádosti o nahlédnutí do matričních knih
 • přijímá žádosti o vydání matričních dokladů a vydává druhopisy rodných, oddacích a úmrtních listů
 • přijímá žádosti o změnu jména a příjmení a rozhoduje ve správním řízení o povolení změny jména nebo příjmení
 • přijímá žádosti a doklady k uzavření manželství
 • přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavku zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku 
 • provádí zápisy do knihy narození, knihy manželství a knihy úmrtí
 • vydává rodné listy, oddací listy a úmrtní listy
 • vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • zajišťuje svatební obřady
 • vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 • vyhotovuje zápis o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů a zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů dítěte
 • vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

 

Narození

Zápis do knihy narození se provede:

a)    na základě písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte, nebo
b)    na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li
       jeho matce ani následně poskytnuta zdravotnická péče.
 
 
Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat svoji totožnost.

Uzavření manželství
 1. v obřadní místnosti úřadu
 2. mimo obřadní místnost, na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu
 3. před orgánem církve

Snoubenci předloží:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad totožnosti (platný)
 • *doklad o státním občanství
 • *výpis údajů z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • *výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

*doklady k doložení osobního stavu - pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list manžela

*/ Občan není povinen předkládat doklady, pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené platným občanským průkazem.

K uzavření církevního sňatku nutno předložit (kromě výše uvedených dokladů):

 • osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření církevního sňatku (příslušný k vydání je matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno)

Správní poplatek        1 000 Kč

při uzavření sňatku mimo určenou obřadní místnost, popř. mimo stanovenou dobu

Úmrtí

Na příslušné matrice podle místa úmrtí se předkládá:

 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný list zemřelého
 • další doklady k doložení osobního stavu zemřelého, jeho státního občanství atd. (oddací list, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství, úmrtní list druhého manžela)

 

B.       Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na listinách

Městský úřad provádí:

 • legalizaci (ověřování pravosti podpisu)
 • vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou)

Žadatel o provedení ověření podpisu předloží k prokázání své totožnosti platný doklad totožnosti.


Správní poplatek:
50 Kč/ověření každého podpisu
30 Kč/ověření každé stránky ověřované listiny

 

 

Evidence obyvatel

 

 

Kam se obrátit při změně trvalého pobytu (dále jen TP):

 • občan ohlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:

 • za občana mladšího 15 let hlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu zákonný zástupce, tj. matka, otec, popř. osvojitel nebo pěstoun, jemuž bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče
 • občan starší 15 let
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům (přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena žádá soudně ustanovený opatrovník
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům (ne k přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena
 • za občana může změnu místa TP hlásit i jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem

Přihlášení k trvalému pobytu:

 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • platný občanský průkaz u něhož není oddělena část v důsledku změny trvalého pobytu
 • správní poplatek 50 Kč (v hotovosti)
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Přihlášení občana ČR ze zahraničí

 • doložit občanství ČR - tzn. platný Cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR, rodný list, doklady dle rodinného stavu - oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list. Jedná-li se o událost nastalou v zahraničí je nutno mít tyto doklady ze zvláštní matriky v Brně.
 • další postup při přihlášení k TP - viz. výše

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh vlastníka nebo oprávněné osoby
 • ohlašovna rozhoduje dle § 12, zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ukončení trvalého pobytu na území ČR:

 • povinností je ohlásit tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu (občan odevzdá občanský průkaz do úschovy a místo něj dostane „Potvrzení o občanském průkazu“ z důvodu ukončení TP na území ČR)
 • při písemném oznámení o ukončení trvalého pobytu na území ČR je nutný úředně ověřený podpis občana.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

 • vyplnit žádost o poskytnutí údajů z informačního systému a podepsat před pracovníkem evidence obyvatel, ohlašovny
 • nemůže-li se žadatel dostavit osobně, může žádost poslat poštou a na které bude ověřený podpis
 • správní poplatek 50,- Kč (v hotovosti)